# OPEN API 介绍

元宇证券 Open API 可以为个人开发者和机构客户提供接口服务,投资者可以充分的利用元宇证券的交易服务、账户服务等实现自己的投资应用程序。

# Open API 接口申请

  • 客户可通过【API 申请】进行接口申请。

  • 因服务能力有限,元宇证券 OPEN API 接口仅对已开户且在元宇证券有资产的客户或机构开放。

  • 使用 OPEN API 对接元宇证券行情交易,需要一定编程基础,客户视自身情况考虑是否申请。

# 交流渠道

  • 渠道/机构客户: 商务可先联系渠道经理或者元宇客服(400-688-3187)咨询。
  • 个人用户: 个人用户通过元宇客服(400-688-3187)咨询。